Show simple item record

dc.contributor.advisorТодоровић, Зоран
dc.contributor.otherВасић, Чедомир
dc.contributor.otherШуица, Никола
dc.contributor.otherАнтонијевић, Радош
dc.contributor.otherМариела Цветић
dc.creatorКонтић, Ива
dc.date.accessioned2016-03-14T09:37:56Z
dc.date.available2016-03-14T09:37:56Z
dc.date.issued2016-06-20
dc.date.submitted2016-03-11
dc.identifier.urihttp://www.domomladine.org/izlozbe/samostalna-izlozba-ive-kontic-agit-prop-flash-mob-ili-ples-radnika-u-suton/sr
dc.identifier.urihttp://www.designed.rs/news/izlozba_%E2%80%9Eagit-prop-flash-mob%E2%80%9C_ive_konticsr
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/79
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат АГИТ-ПРОП-ФЛЕШ-МОБ (AGIT-PROP-FLASHMOB), коме припада и овај писани део рада, испитује улогу ангажоване уметничке праксе у тренутном друштвено-економском сценарију, као и потенцијал уметности да буде активни учесник и покретач друштвених промена. Пројекат има за почетну тачку данашњи проблематични положај појединаца унутар тржишта рада који су често препуштени сопственим средствима и све теже се прилагођавају и уклапају у „систем”, те начин на који настоје да се изборе за своја егзистенцијална и радна права. Полазећи од аспекта стварности који се, у току последњих пола деценије, претворио у акутни проблем глобалних пропорција, АГИТ-ПРОП-ФЛЕШ-МОБ налази инспирацију у све популарнијем феномену јавног групног плесања као креативног средства за изражавање колективног незадовољства и указивање на проблеме у вези са опстанком појединаца у данашњем друштву и његовим економским оквирима. Рад реконтекстуализује популарни савремени феномен флеш-моба и праксе историјских авангарди у виду ангажованих уметничких перформанса и акција агитпропа, користећи њихове кључне друштвено-антрополошке и поетске вредности за дефинисање рада, али придодајући им такође нову функцију и значење у односу на актуелне тематске параметре. У практичном смислу, АГИТ-ПРОП-ФЛЕШ-МОБ чини серија перформанса in situ који су организовани у различитим географско-историјским просторима јавног урбаног карактера попут централних градских тргова, и који путем инструисане кореографије интерпретирају различита интимна физичка искуства појединаца у току рада. Јавна интерактивна уметничка интервенција је потом пребачена из свакодневног животног простора у изложбени простор галерије у виду видео-инсталације, која истовремено документује перформансе и даје увид у њихове кореографске инструкције путем аудио- записа. Овај рад прати развој практичног дела уметничког пројекта и анализира његов положај у оквиру савремене друштвене реалности, као и у односу на тендеције савремене уметности.sr
dc.description.abstractThe doctoral art project AGIT-PROP-FLASH-MOB, which also entails this written part of the assignment, analyses the role of the engaged art practice in the current socio-economic settings as well as the potential of art to be an active participant and the moving force behind the social changes. The starting point of the project is the problematic position the individuals are facing on the current labor market which frequently leaves them to their own means, making it more and more difficult for them to adapt and fit into the system in a way which would be in consistence to their approach to fighting for their existential and labor rights. Having as a starting point an aspect of the reality which in the last five years became an acute problem of global proportions, AGIT-PROP-FLASH-MOB finds an inspiration in the more and more popular phenomenon of public group dance as a means to express the collective dissatisfaction and point to the problems connected to the survival of the individual in the society of today and its economy frame. The work recontextualizes the popular contemporary phenomenon of flash-mob and the practice of historical avant garde within the engaged art performances and action of agitprop using their key anthropological and poetic values for defining the work while at the same time adding to them a new function and meaning in relation to the current thematic parameters. In practice, AGIT-PROP-FLASH-MOB is made of a series of in situ performances which take place in different geographic and historical spaces of public urban character like central squares of cities and which via instructed choreography interpret different intimate physical experiences of individuals during their work. The public interactive art intervention has then been moved from the space of everyday life to the exhibition space of a gallery as video installation which at the same time documents performances and offers insight into their choreography instructions via audio recording. This work follows the development of the practical part of the art project and analyses its position within the current social reality as well as in relation to the tendencies of contemporary art.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.titleAGIT-PROP-FLASH-MOB Серија перформанса у отвореном јавном простору и вишемедијска инсталацијаsr
dc.typeotheren
dcterms.abstractTodorović, Zoran; Mariela Cvetić; Antonijević, Radoš; Vasić, Čedomir; Šuica, Nikola; Kontić, Iva; AGIT-PROP-FLASH-MOB Serija performansa u otvorenom javnom prostoru i višemedijska instalacija;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record