Show simple item record

dc.contributor.advisorМилошевић Мијановић, Татјана
dc.contributor.otherПравдић, Иван
dc.contributor.otherСавић, Светлана
dc.contributor.otherГњатовић, Ана
dc.contributor.otherСтојановић, Марко
dc.creatorКлем, Давид
dc.date.accessioned2022-08-29T12:46:24Z
dc.date.available2022-08-29T12:46:24Z
dc.date.issued2022-11-29
dc.date.submitted2022-08-29
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/578
dc.description.abstract„Имплозија“, вишемедијска онлајн-инсталација је докторски уметнички пројекат, реализован при групи за Вишемедијску уметност на Интердисциплинарним докторским студијима Универзитета уметности у Београду. Основно полазиште теоријског и практичног рада на овом пројекту је била теза да, ако је универзум настао пре 13,7 милијарди година из „великог праска“, онда се током 20. века а нарочито почетком трећег миленијума догодила нова велика експлозија коју бих могао назвати информационим биг бенгом и која из основа мења друштво, човека и целокупно виђење света. Циљ овог уметничког пројекта био је да испита и понуди још један вид онлајн уметничког изражавања, са повољним утицајем на друштво кроз позитивистички фокус на отварање прилике за глобално повезивање путем уметничког дела. Желео сам се уверити да ли интернет и друштвене мреже могу послужити као нови простор уметничке комуникације у којем се разједињавање друштва може окренути у супротном смеру и уместо центрифугалних сила које доводе до отуђења човека од човека, могу ојачати центрипеталне енергије које ће помоћу глобалног повезивања, путем уметничке акције и/или реакције на њу, дати наду за достизање једне нове, савршеније реалности. Жеља ми је била и да – користећи текст, слику и звук – набројаним уметничким средствима и сам испробам и покажем нове могућности коришћења интерактивног онлајн-универзума који је довољно отворен и доступан да активизмом и креативном уметничком кампањом покуша мењати свет, истовремено избегавајући замку „плакатског“, „баналног“, „дневно политичког“ ангажмана. Одговор, који сам дао првенствено себи, био је да је чин уметничког стварања увек оправдан ако креативни појединац покушава да посматрањем и разумевањем света око себе (или света у себи самоме) дефинише, формулише, па на неки начин и поново створи једну нову реалност која, иако није идентична са објектом коју осликава, доприноси потпунијем разумевању света око нас или у нама, чак и онда ако уметник, попут латинске пословице: Profundo verba ventis1, говори само у ветар.en
dc.description.abstract“Implosion“, multimedia online installation is a doctoral art project, realized in the group of Multimedia Art at the Interdisciplinary doctoral studies at the University of Arts in Belgrade. The basic starting point of the theoretical and practical part of this project was the thesis that if the universe developed 13.7 billion years ago from the “Big bang”, then throughout the 20. century and especially at the beginning of the third millennium there was a new explosion, the “informational big bang”, which has fundamentally changed the society, mankind and the whole perception of the world. The aim of this art project was to provide at least a little proof of whether the Internet and social media can serve as a new space of artistic communication in which the disintegration of society can be turned into the opposite direction and instead of the centrifugal powers which lead to the alienation of people from each other it can strengthen the centripetal energy which will with the help of global connection, through an artistic action or reaction on it, provide hope for the achievement of a new, more perfect reality. In addition, my wish was to try and show the new possibilities of using an interactive online universe, which is open and accessible enough to try to change the world with activism and creative art campaign, by using text, image and sound and at the same time avoiding the trap of “poster“ , “banal“ and „“dailiy political“ engagement. The answer that I have given primarly to myself was, that the act of artistic creation is always justified if a creative individual tries, by observing and understanding the world around himself (or the world inside himself) to define, formulate and in a way recreate a new reality which, even if not identical as the object it depicts, contributes to a fuller understanding of the world around us or within us, even if the artist, like the Latin proverb says: Profundo verba ventis2– talks to the wind.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectнет.арт, информационо друштво, нови медији, друштвене мреже, уметничка инсталација, бинарно кодирање текста, синестезија.en
dc.subjectnet.art, informational society, new media, social networks, artistic installation, binary text coding, synesthesia.en
dc.title„Имплозија, вишемедијска онлајн-инсталација"en
dc.typeotheren


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record