Show simple item record

dc.contributor.advisorБркић, Љуба
dc.contributor.otherЋирић, Растко
dc.contributor.otherДрагићевић Шешић, Милена
dc.contributor.otherЈованић, Александра
dc.contributor.otherДавић, Александар
dc.creatorЛазаревић, Немања
dc.date.accessioned2020-06-22T12:42:36Z
dc.date.available2020-06-22T12:42:36Z
dc.date.issued2020-11-13
dc.date.submitted2020-06-22
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/459
dc.description.abstractКомпаративна студија Линкејев поглед Душана Матића, пиктопоетске синкопе презентована је у овој докторској дисертацији у облику мултимедијалне дигиталне књиге. Учинило ми се да управо уз све могућности (технолошке и техничке) које пружа једна оваква презентација, се Матићево богато и разноврсно дело може сагледати и протумачити још потпуније, прецизније но до сада класичним поступцима књижевне теорије, историје и компаративистике. На пример, та фамозна инспирација о којој су дотичне, споменуте дисциплине од памтивека расправљале, може се данас уз помоћ рачунара и програма анализирати, не да би се коначно закључило шта је инспирација, већ да би се стекао нови, до данас још несагледан њен значај за креативни поступак једног уметника. Компјутеру (дакле машини), брзина се приписује као основна врлина, али није ли брзина и одлика инспирације – способност, у овом случају песника, да тајанствено лети око роја речи, речи које су исто време и средство и материјал. Свим моћима које нам програми за машине пружају – беспрекорна брзина, тачност, минуциозност, рад без узбуђења, могуће је најцелисходније сагледати ову слику која се увек чинила магловитом и недокучивом – слику тајне и визије настанка уметничког дела. На пример, међу тумачима Матићевог дела одувек се водила притајена полемика о правој природи и бићу тог дела – једних, коју тврдили да је оно, расуто, фрагментарно, да одражава само тренутак у коме настаје и оних других коју су заступали мисао да је Матић стваралац скоковите имагинације у чијој се променљивости итекако може пронаћи својеврсни рад и континуитет. Дигиталне и многобројне „алатке“ које су ми стајале на располагању приликом презентације Матићевог и књижевног и ликовног дела потврдили су ми о расутости и фрагментарности али и својеврсном дару и способности Душана Матића да ту фрагментарност споји у фино, многим значењима, трепераво ткиво књижевноуметничког дела. Огледајући Матићев стваралачки исказ у светлу проблема који смо испитивали путем дигиталне књиге могао бих да кажем како ће се штампаној књизи која је кроз векове била основни знак човековог искуства, придружити бржи, тачнији инструменти, програмски усмерени, који ће нагомилано знање преносити и чувати у виду информације. Рад на мултидисциплинарној дигиталној књизи Линкејев поглед Душана Матића, пиктопоетске синкопе уверио ме је да се древно и савремено не искључују, да ће класична уметност наставити да упоредо живи са компјутерском која се тек ствара, најпре и због тога, како рече сам Матић, што се „крајности додирују“. А између крајности је увек Човек, онај „оток опажања“ који постоји кроз делове светске целине.en
dc.description.abstractIn this doctoral dissertation, comparative study Linkej’s View of Dušan Matić, pictopoetic syncope is presented in the form of multimedia digital book. It seemed to me that it was just with the help of all possibilities (technological and technical) offered by such dissertation, Matić’s rich and manifold oeuvre could be comprehended and interpreted more thoroughly and more precisely in comparison to the previous classical procedures of literary theory, history and comparative literature. As an example, let us take that famous inspiration which was discussed in the mentioned disciplines ever since; with the help of a computer and programs, it can be analysed today, not in order to finally decide what inspiration is, but to understand its new, still unperceived significance for the creative procedure of an artist. Speed is attributed to computer (i.e. machine) as its basic quality, but is the speed not characteristic of inspiration as well - the ability of a poet in this case, to mysteriously fly around the swarm of words, the words that are simultaneously both means and material. Using all the potentials offered to us by machine programs – perfect speed, precision, minuteness, work without excitement, it is possible to understand most appropriately the image that always seemed misty and unfathomable – the image of a secret and a vision of artwork creation. For example, among the interpreters of Matić’s oeuvre a secret debate on real nature and essence of his work was always present; there were those who claimed that the work was dispersed, fragmentary, that it only reflected the moment of creation, and those who supported the idea that Matić’s imagination was characterised by abrupt changes which revealed specific order and continuity. Digital and numerous tools that were available to me while doing presentation of Matić’s literary and artistic work proved to be not only dispersed and fragmentary, but also showed the talent and capacity of Dušan Matić to combine that fragmentation into meaningful, delicate and vibrating literary and artistic creation. Considering Matić’s creative expression in the light of problems that were investigated by means of a digital book, I could say that a printed book which was a basic indicator of human experience through centuries, will now be accompanied by faster, more accurate instruments, aimed at programs that would transmit and preserve the piled knowledge in the form of information. The work on multidisciplinary digital book Linkej’s View of Dušan Matić, pictopoetic syncope convinced me that the ancient and the contemporary did not eliminate each other, and that classical art would continue its life parallel to the computer one, which is now being formed, firstly because, as Matić himself said, “Extremes are in contact”. And, between the extremes, there is always a Man, the “isle of perception” that exists through parts of the worldwide entity.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectКључне речи: дигитални свет, информација, комуникација, наука, уметност, машина, слово, анимација, тон, аудио запис.en
dc.subjectdigital world, information, communication, science, art, machine, letter, animation, tone, audio recorden
dc.titleЛИНКЕЈЕВ ПОГЛЕД ДУШАНА МАТИЋА – дигитална мултимедијална књигаen
dc.typeotheren
dcterms.abstractBrkić, Ljuba; Davić, Aleksandar; Dragićević Šešić, Milena; Jovanić, Aleksandra; Ćirić, Rastko; Lazarević, Nemanja; LINKEJEV POGLED DUŠANA MATIĆA – digitalna multimedijalna knjiga;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record