Show simple item record

dc.contributor.advisorБлажина, Зоран А.
dc.contributor.otherЋирић, Растко М.
dc.contributor.otherПетровић, Љиљана М.
dc.contributor.otherМанојловић, Слободан Д.
dc.contributor.otherЂуровић, Божидар
dc.creatorМомчиловић, Јована Г.
dc.date.accessioned2018-02-09T13:51:33Z
dc.date.available2018-02-09T13:51:33Z
dc.date.issued2018-07-03
dc.date.submitted2018-02-09
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/298
dc.description.abstractДокторскиуметничкипројекат „Мапирањесећања“ тежидасвојимистраживањем, анализом и обрадомприкажедруштвенуистину, крозсећањакојаодређујуидентитетједнезаједнице. У истраживањузаовајпројекатузетајетериторијаградаБеограда, односнолокацијекојесунајкарактеристичнијезнаменитостиграда. Креиранисувизуелнисимболикојииндетификујуодређенелокације и својомвизуалномасоцијацијомпризивајусећањавезаназадатоместо. Циљпројектајестварањемогућностизадругачијуперцепцијустварности, одкривајућииндивидуалнепричекојесепреплићунаистимместима. Испричанасећањасузначајназатоштоистражујуличнозначење, онасутемељиидентитета и самосвести. Успоменеповезујунашустварностсапрошлимдоживљајима и у променамакојесунеминовнидеоживотастварајуличнидоживљајинтегритета и јединствености. Иакосељудиподутицајемсвеопштедигитализацијефизичкимеђусобноудаљавају, измештајућисвевећидеосебе у виртуелнисвет, потребаљудидаподелесвоједоживљаје и сећањаосталајеиста. Стогасеовајрадбави и испитивањемначинанакојисесећањауписују у виртуелнумеморију.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.sourceФакултет примењених уметностиsr
dc.subjectсећањаsr
dc.subjectмапирањеsr
dc.subjectзнакsr
dc.subjectвиртуелнисветsr
dc.subjectдруштвенемрежеsr
dc.subjectпросторsr
dc.subjectстварностsr
dc.subjectидентитетsr
dc.subjectпамћењеsr
dc.subjectмеморијаsr
dc.title"Мапирање сећања - Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања"sr
dc.typeotheren
dcterms.abstractBlažina, Zoran A.; Petrović, Ljiljana M.; Đurović, Božidar; Manojlović, Slobodan D.; Ćirić, Rastko M.; Momčilović, Jovana G.; "Mapiranje sećanja - Prostorno lociranje individualnih sećanja posredstvom znaka u funkciji pitanja";


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record