U skladu sa načelom otvorenosti nauke i znanja i principom otvorenosti prema javnosti i građanima propisana je obaveza:

  1. visokoškolskim ustanovama da učine dostupnom javnosti doktorsku disertaciju pre njene odbrane,
  2. univerzitetima da:
    • uspostave javni digitalni repozitorijum u kome će se čuvati odbranjene doktorske disertacije, sa odgovarajućom dokumentacijom i
    • nadležnom Ministarstvu dostave kopiju ovih sadržaja za centralni repozitorijum.

Navedene obaveze su noramativno uređene odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2014 od 11.9.2014. godine, a stupio na snagu 19.9.2014. Propisano je da je „Univerzitet dužan da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim. Kopiju sadržaja koji se čuva u repozitorijumu univerzitet je dužan da u roku od tri meseca od odbrane teze dostavi u centralni repozitorijum koji vodi Ministarstvo.

Ove izmene su u skladu sa smernicama okvirnog projekta Evropske unije za istraživanje i inovacije (Horizont 2020) i podstaći će učešće naših visokoškolskih institucija u evropskom repozitorijumu doktorskih disertacija. U okviru projekta RODOS (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia) pokrenut je portal koji omogućava dostupnost disertacija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Postojanje univerzitetskog repozitorijuma ne oslobađa univerzitet obaveze da sve disertacije (sa pripadajućim dokumentima) deponuje i u centralni repozitorijum. Podaci dostupni na NaRDuS portalu omogućavaju uspostavljanje linkova ka univerzitetskim repozitorijumima.

Video uputstvo za deponovanje disertacija na portal.

Pitanja i komentare očekujemo na: 
mejl: feedback@eteze.arts.bg.ac.rs