У складу са начелом отворености науке и знања и принципом отворености према јавности и грађанима прописана је обавеза:

  1. високошколским установама да учине доступном јавности докторску дисертацију пре њене одбране,
  2. универзитетима да:
    • успоставе јавни дигитални репозиторијум у коме ће се чувати одбрањене докторске дисертације, са одговарајућом документацијом и
    • надлежном Министарству доставе копију ових садржаја за централни репозиторијум.

Наведене обавезе су норамативно уређене одредбама Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 99/2014 од 11.9.2014. године, а ступио на снагу 19.9.2014. Прописано је да је „Универзитет дужан да установи дигитални репозиторијум у којем се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о заштити ауторских права, као и да све наведене податке учине јавно доступним. Копију садржаја који се чува у репозиторијуму универзитет је дужан да у року од три месеца од одбране тезе достави у централни репозиторијум који води Министарство.

Ове измене су у складу са смерницама оквирног пројекта Европске уније за истраживање и иновације (Хоризонт 2020) и подстаћи ће учешће наших високошколских институција у европском репозиторијуму докторских дисертација. У оквиру пројекта РОДОС (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia) покренут је портал који омогућава доступност дисертација на Универзитету уметности у Београду.

Постојање универзитетског репозиторијума не ослобађа универзитет обавезе да све дисертације (са припадајућим документима) депонује и у централни репозиторијум.

Видео упутство за депоновање дисертација на портал.

Питања и коментаре очекујемо на: 
мејл: feedback@eteze.arts.bg.ac.rs