Show simple item record

dc.contributor.advisorГрба, Дејан
dc.contributor.otherПродановић, Милета
dc.contributor.otherДавић, Александар
dc.contributor.otherМићановић, Здравко
dc.contributor.otherЈованић, Александра
dc.creatorЋирић, Ива
dc.date.accessioned2015-12-25T13:34:24Z
dc.date.available2015-12-25T13:34:24Z
dc.date.issued2015-12-23
dc.date.submitted2015-10-01
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/68
dc.description.abstractDoktorski umetniĉki projekat „Ciklofonija – digitalni dinamiĉki kolaţ“ sastoji se od praktiĉnog i teorijskog dela. Praktiĉni deo sastoji se od deset video kolaţa. Svaki video kolaţ je saĉinjen od fimskih segmenata na kojima su prikazani ţenski portreti u pokretu. Spajanje segmenata je izvedeno kombinacijom kompozitinga i montaţe videa. Svi segmenti su preuzeti iz klasiĉnih filmskih ostvarenja, a kompozitni portreti se ponavljaju u ciklusima u trajanju od deset sekundi. Ovako formirana instalacija je predviĊena za galerijsko prikazivanje u vidu linearne postavke ekrana. Teorijski deo projekta je sastavljen od tri celine: Prikaz projekta, Kolaţ u istoriji umetnosti i Poetika Ciklofonije. Prikaz projekta sadrţi poglavlja o koncepciji, metodologiji i tehnologiji izrade. Analizira se proces nastanka projekta od ideje, preko stvaralaĉkog postupka, izbora motiva i materijala, do realizacije projektnog cilja. Detaljno se analiziraju i porede razliĉiti naĉini primene softvera, a ostvareni rezultati se diskutuju u tehniĉko-tehnološkom i poetiĉko-estetiĉkom kontekstu. Kolaţ u istoriji umetnosti prikazuje kolaţ kao likovnu tehniku dvadesetog i dvadeset prvog veka. Njegov razvoj je predstavljen kroz formiranje likovnih pravaca, od kubizma, dadaizma, nadrealizma do digitalne umetnosti. Prikazana je i upotreba kolaţa u igranom i animiranom filmu. Poetika Ciklofonije razmatra poetiĉke aspekte projekta: motivaciju i stavove umetnice prema uzorima iz istorije i teorije umetnosti, koji odreĊuju svrhu, analitiĉki i sintetiĉki pristup i ciljeve istraţivanja ostvarene u ovom projektu.sr
dc.description.abstractPhD in Art Project “Cyclophony – Digital Dynamic Collage” consists of practical and theoretical part. Practical part consists of ten video collages. Each video collage is made of several film segments showing female portraits in motion. Linking up the segments was done on a computer, combining compositing and video montage. All segments were taken from classic films, and composite portraits repeat in loops of ten seconds. Such installation is aimed for a gallery show in the form of linear display setting. Theoretical part of the project consists of three chapters: Presentation of the project, Collage in History of Arts and Poetics of Cyclophony. Presentation of the Project consists of chapters on conception, methodology and technology of project development. Within this chapter, the process of project development is analyzed, from the idea, chronology, and choosing the motives and materials – to realization of the project goal. With the presentation of making process, different aspects of software application are analyzed and compared, and accomplished results are discussed in technical-technological and poetc-aesthetic context. Collage in History of Arts introduces collage as an art technique of the 20th and the 21st century. Its development was presented through history and formation of art streams, Cubism, Dadaism, Surrealism, to Digital Art. The usage of collage in feature and animated film was also presented. The Poetics of Cyclophony discusses poetic aspects of the project: motivation and attitudes of the Artist toward models from the History and Theory of Art defining the purpose, analytical and sinthetic approach and goals of the research accomplished in this project.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectanimirani kolaţsr
dc.subjectanimated collagesr
dc.subjectcyclesr
dc.subjectloopsr
dc.subjectdigital collagesr
dc.subjectdynamic collagesr
dc.subjectfilmsr
dc.subjectphotographysr
dc.subjectphotomontagesr
dc.subjectcollage in artssr
dc.subjectcompositingsr
dc.subjecteditingsr
dc.subjectmovementsr
dc.subjectportraitsr
dc.subjectciklussr
dc.subjectdigitalni kolaţsr
dc.subjectdinamiĉki kolaţsr
dc.subjectfilmsr
dc.subjectfotografijasr
dc.subjectfotomontaţasr
dc.subjectkolaţ u umetnostisr
dc.subjectkompozitingsr
dc.subjectmontaţasr
dc.subjectpokretsr
dc.subjectportretsr
dc.titleЦиклофонија дигитални динамички колажsr
dc.typeotheren
dcterms.abstractGrba, Dejan; Jovanić, Aleksandra; Mićanović, Zdravko; Davić, Aleksandar; Prodanović, Mileta; Ćirić, Iva; Ciklofonija digitalni dinamički kolaž;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record