Show simple item record

dc.contributor.advisorВујић Коминац, Ивана
dc.contributor.otherПравдић, Иван
dc.contributor.otherБерберовић, Миланка
dc.contributor.otherРапајић, Светозар
dc.contributor.otherЈованић, Александра
dc.creatorТомић, Ивана
dc.date.accessioned2021-12-13T11:07:58Z
dc.date.available2021-12-13T11:07:58Z
dc.date.issued2022-02-28
dc.date.submitted2021-12-10
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/542
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат „Кревет за троје“, реализован у форми позоришне представе, бави се критиком патријархалног система, положаја жене, питањем брака и породице данас. Инспирисан истоименом драмом Милорада Павића, аутор се у овом раду осврће и на Павићеву књижевност, хипертекст и ергодичку књижевност. Појам хипертекста повезује се са хипердрамом и интерактивним позориштем. Представа „Кревет за троје“ реализована је у духу интерактивности и позива се на праксе интерактивног позоришта у 20. и 21.веку. Тема пројекта обрађена је теоретски са више аспеката – психолошког, филозофског, социолошког, религијско-митолошког и астролошког. У психолошком приступу осврће се на Јунгову теорију о анимусу и аними; У области филозофије- на хуманистичку филозофију Ериха Фрома и Ничеове идеје; Социолошка грађа обухвата ауторе од Симон де Бовоар, до Розалинд Мајерс; Религијски аспект анализира и пореди све велике монотеистичке религије и њихов однос према жени, са акцентом на хришћанству, док се астролошки аспект бави утицајем алтернативних наука и езотерије. Практични део истраживања подељен је на четири фазе – развојну, припремну, фазу постављања представе и постпродукцију, а кроз ове фазе је описан целокупан процес настајања позоришне представе.en
dc.description.abstractThe artistic project "Bed for Three", realized in the form of a theater play, deals with the critique of the patriarchal system, the position of women, the issue of marriage and family today. Inspired by the play of the same name by Milorad Pavić, the author in this paper also refers to Pavić's literature, hypertext and ergodic literature. The idea of hypertext is associated with hyperdrama and interactive theater. The play "Bed for Three" was realized in the spirit of interactivity and refers to the practices of interactive theater in the 20th and 21st century. The topic of the project is treated theoretically from several aspects - psychological, philosophical, sociological, religious-mythological and astrological. In the psychological approach, it refers at Jung's theory of animus and anime; In the field of philosophy - the humanistic philosophy of Erich Fromm and Nietzsche's idea; Sociological material includes authors from Simon de Beauvoir to Rosalind Myers; The religious aspect analyzes and compares all the great monotheistic religions, with an emphasis on Christianity, while the astrological aspect deals with the influence of alternative sciences and esoterics. The practical part of the research is divided into four phases - developmental, preparatory, production and post-production, and through these phases is described the entire process of creating a theatrical play.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectМилорад Павић, Кревет за троје, Адам, Ева, Лилит хипертекст, хипердрама, интерактивно позориште, анимус и анима, мушко-женски принцип, феминизамen
dc.subjectMilorad Pavić, Bed for three, Adam, Eva, Lilith hypertext, hyperdrama, interactive theater, animus and anima, male-female principle, feminismen
dc.titleКРЕВЕТ ЗА ТРОЈЕ Интерактивна позоришна представа по мотивима истоимене драме Милорада Павићаen
dc.typeotheren
dcterms.abstractVujić Kominac, Ivana; Jovanić, Aleksandra; Pravdić, Ivan; Berberović, Milanka; Rapajić, Svetozar; Tomić, Ivana; KREVET ZA TROJE Interaktivna pozorišna predstava po motivima istoimene drame Milorada Pavića;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record