Show simple item record

dc.contributor.advisorTodić, Milanka
dc.contributor.advisor
dc.contributor.otherŠuica, Nikola
dc.contributor.otherLatifić, Amra
dc.contributor.otherCvetić, Marijela
dc.contributor.otherMerenik, Lidija
dc.creatorCvetić, Lidija
dc.date.accessioned2015-12-02T11:57:57Z
dc.date.available2015-12-02T11:57:57Z
dc.date.issued2016-02-23
dc.date.submitted2015-12-2
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/45
dc.description.abstractApstrakt Ovaj rad posmatra genezu ženske subjektivnosti u vizuelnoj umetnosti XX veka, kroz razvoj nadrealizma kao subverzivnog umetničkog pokreta. Feminizacija umetnosti izvršena kroz nadrealističku praksu dovela je do značajnih preokreta u reprezentaciji i percepciji tela, u ikonografiji fotografije i filma kao medija organizovanih oko patrijarhalnog narativa o ženi kao Drugom. Demistifikacija i dekonstrukcija društveno artikulisane fantazije i erotizacije ženskog tela, sprovedene kroz subverzivne umetničke prakse u nadrealističkoj mehaničkoj slici, dovele su do promene u strukturi gledanja i izlaganja tela, kao i narcističke identifikacije nastale iz objektog odnosa Ja naspram Drugi. Ove pozicije zamenjene su pre svega paradigmatskim odnosom umetnosti nadrealizma prema nesvesnom, koja za dominantnu crtu svoje poetike bira tematizaciju i problematizaciju prostora druge scene, ali i specifičnim autorskim praksama koje su na različite načine dovele do zamene opozitnih pozicija subjekta/objekta i muškog/ženskog u tradicionalnom reprezentacijskom opusu tela unutar vizuelnih umetnosti. Na putu ka otkrivanju transcendentnog objekta želje i ideala totalnog, celovitog subjekta, nadrealistički umetnici otkrivaju do tada nevidljivi diskurzivni potencijal ženskog tela, potom tematizovan i razrađivan kroz feminističku i poststrukturalističku teorijsku praksu, koje u ženskom, kao heterogeno strukturisanom modelu, pronalaze alternativne sisteme proizvodnje značenja i uspostavljanja relativističkog odnosa između društvene kategorije subjekta i njegove unutrašnje stvarnosti. Psihoanalitički diskurs iz koga nastaje nadrealistička mehanička slika koja se bavi pitanjima ženskog tela, proširuje se i dograđuje kroz različite teorijske i umetničke discipline, tokom čitavog XX veka, pronalazeći svoje mesto i u savremenom diskursu tela i subjektiviteta koji insistira na njegovoj performativnoj funkciji i heterogenezi. Strategije i konteksti u kojima se žensko telo pojavljuje i reinterpretira u savremenoj fotografskoj i filmskoj umetnosti, ponavljajući prepoznatljive obrasce nadrealizma, ukazuje na višeznačnost nadrealističke mehaničke slike, koja postavlja zahtev za novim teorijskim čitanjima i tumačenjima. Tek interdisciplinarnim teorijskim pristupom otkriva se mogućnost reprezentacije ženskog subjekta i feminizacije vizuelne umetnosti, unutar suštinskih promena sprovedenih kroz strategije nadrealističke fotografije i filma.sr
dc.description.abstractAbstract This paper studies the genesis of female subjectivity in the visual arts of the 20th century through development of Surrealism as a subversive art movement. Feminization of art that occurred in surreal practices has lead to significant breakthroughs in representation and perception of the body and in iconography of film and photography as the media organized around patriarchal narratives of the woman as the Other. Demystification and deconstruction of a socially articulate fantasy and erotification of the female body, carried out through subversive art practices in surreal mechanical imagery, have caused a change in the structure of how the body was observed and displayed as well as in the narcissist identification rising from the object-based relation of I opposite the Other. These positions have changed primarily by the paradigm which the surreal art applied to the unconscious – a dominant problem of its poetics treating the space of the other scene – and also author-specific practices which have in different ways led to changing the positioning of subject/object and male/female in regard to the traditional representation of the body in visual arts. On the road to discovering a transcendental object of desire and an ideal of a single wholesome subject, the surrealist artists have discovered a yet unseen discursive potential of the female body which was then thematically processed and developed into feminist and post-structuralist theoretical practices, which have found alternative ways in the female as a heterogeneously structured model to generate meaning and establish a relativistic correlation between the subject's social category and its inner reality. The psychoanalytical discourse which has generated the surrealist mechanical images of female body has been expanded and developed in different theory and art disciplines throughout the 20th century, finding also its place in the contemporary discourse of the body and the subjectivity insisting on its performance functions and heterogenesis. The strategies and the contexts in which the female body appears and is reinterpreted in modern photography and film repeating the recognizable surrealist models, point to the complex meaning of the surrealist mechanical image which poses a challenge for new theoretical readings and interpretations. Only with interdisciplinary theoretical approach a possibility arises for representing of the female subject and for feminization of the visual art as part of essential changes implemented in strategies of surrealist film and photography.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectžensko telosr
dc.subjectfemale bodysr
dc.subjectsurrealismsr
dc.subjectrepresentationsr
dc.subjectperceptionsr
dc.subjectfetishizationsr
dc.subjectdeconstructionsr
dc.subjectbody dialecticssr
dc.subjectperformativitysr
dc.subjectsubversionsr
dc.subjectfeminist subjectsr
dc.subjectheterogenesissr
dc.subjectfeminization of art.sr
dc.subjectnadrealizamsr
dc.subjectreprezentacijasr
dc.subjectpercepcijasr
dc.subjectfetišizacijasr
dc.subjectdekonstrukcijasr
dc.subjectdijalektika telasr
dc.subjectperformativnostsr
dc.subjectsubverzijasr
dc.subjectfeministički subjektsr
dc.subjectheterogenezasr
dc.subjectfeminizacija umetnosti.sr
dc.titleŽensko telo u nadrealističkoj fotografiji i filmusr
dc.typedoctoralThesisen
dcterms.abstract; Тодић, Миланка; Шуица, Никола; Цветић, Маријела; Мереник, Лидија; Латифић, Aмра; Цветић, Лидија; Женско тело у надреалистичкој фотографији и филму; Женско тело у надреалистичкој фотографији и филму;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record