Show simple item record

dc.contributor.advisorПавловић, Миливој
dc.contributor.otherАнтонијевић, Радош
dc.contributor.otherВасић, Чедомир
dc.contributor.otherЈованић, Александра
dc.contributor.otherШулетић, Иван
dc.creatorСтанковић, Вања
dc.date.accessioned2020-01-14T10:19:53Z
dc.date.available2020-01-14T10:19:53Z
dc.date.issued2020-05-25
dc.date.submitted2020-01-14
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/436
dc.description.abstractДокторски уметнички рад Дигитална портативна технологија: телесно приказивање-слика идентитета, вишемедијска просторна инсталација бави се питањима тела и идентитета, заснованих на интердисциплинарном приступу телесној појавности и њеног садејства са скулптуром, проширеним на поље технологије. Главни циљ теоријске експликације и практичног рада је могућност стварања новог епидермалног идентитета тела. Тело је место сусрета скулптуре и технологије, док портативни садржај-холограм допуњује, обједињује и даје коначну интердисциплинарну слику идентитета у овом раду. У ту сврху скулптура је смештена на тело. Мотив чвора је анализиран као двојакост. Прво као скулптурална форма, затим и као метафора унутрашње психо-физиолошке константе савременог човека, налази своје место на телу у виду холограмске пројекције. Уметнички истраживачки процес рада Дигитална портативна технологија: телесно приказивање-слика идентитета, вишемедијска просторна инсталација, уобличен је просторном инсталацијом заснованој на спољном приказу наше комплексне унутрашњости и реалности која обликује данашњи изглед и појавност, пренетих на форму чвора. Визуелно техничко истраживање и вишемедијско садејство (традиционалне) скулптуре, фотографије, инсталације и технолошког (холограмског) исписа, поетски су укомпоноване и међусобно се надопуњују. Дигитална портативна технологија: телесно приказивање-слика идентитета, вишемедијска просторна инсталација истражује нови телесни испис, алтернативни вид-могућност преобликовања и реконфигурације телесне фактографије.en
dc.description.abstractDoctoral Artistic Project Digital portative technology: bodily displaying-identity image, multimedia spatial installation, deals with issues of body and identity, based on an interdisciplinary approach to bodily appearance and its collaboration with sculpture, extended to the field of technology. The main goal of theoretical explication and practical work is the ability to create a new epidermal body identity. The body is the meeting point of sculpture and technology, the doctrinal content-hologram complements, integrates and gives a definitive interdisciplinary image of identity in this work. For this purpose the sculpture is placed on the body. The node motif was analysed as a duality. First as a sculptural form, then as a metaphor for the internal psycho-physiological constant of a modern man, it finds its place on the body in the form of a hologram projection. The Artistic Research Process of Work Digital portative technology: bodily displaying-identity image, multimedia spatial installation is shaped by a spatial installation based on the external representation of our complex interior and the reality that shapes today's appearance and manifestation, conveyed in the form of a node. Visual technical research, and multimedia collaboration of (traditional) sculpture, photography, installation and technological (hologram) printing, are poetically integrated and complement each other. Digital portative technology: bodily displaying-identity image, multimedia spatial installation explores new body print, alternative vision-the ability to reshape and reconfigure body factography.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectтело, идентитет, чвор, портативна технологија, холограмска пројекција, скулптураen
dc.subjectbody, identity, node, portable technology, hologram projection, sculptureen
dc.title“ДИГИТАЛНА ПОРТАТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА: телесно приказивање - слика идентитета” вишемедијска просторна инсталацијаen
dc.typeotheren
dcterms.abstractPavlović, Milivoj; Antonijević, Radoš; Vasić, Čedomir; Jovanić, Aleksandra; Šuletić, Ivan; Stanković, Vanja; “DIGITALNA PORTATIVNA TEHNOLOGIJA: telesno prikazivanje - slika identiteta” višemedijska prostorna instalacija;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record