Show simple item record

dc.contributor.advisorVuksanović, dr Divna
dc.contributor.otherMaričić, dr Nikola
dc.contributor.otherĐukić, dr Vesna
dc.contributor.otherJevtović, dr Zoran
dc.contributor.otherMartinoli, dr Ana
dc.creatorVićentijević, Miroslav
dc.date.accessioned2019-01-28T11:29:07Z
dc.date.available2019-01-28T11:29:07Z
dc.date.issued2019-04-12
dc.date.issued
dc.date.issued2019-04-12
dc.date.submitted2019-04-12
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/381
dc.description.abstractMenadžment socijalnih medija podrazumeva široku skalu poslova u rasponu od mreže koju čini nekoliko lokalno povezanih kompjutera pa sve do ogromnih i veoma složenih telekomunikacijskih mreža. Nužno je uočiti da se pojam menadžmenta i njegovi sadržaji u praksi internet komunikacija doživljavaju dvojako, i to kao poslovne funkcije i kao tehnološke funkcije. Menadžment socijalnih medija je sistem procedura koje se koriste za upravljanje protokom informacija u okruženju društvenih medija. Informaciono-komunikacione tehnologije nisu uzrokovale promene kroz koje prolazimo, ali se te promene ne bi dešavale bez informaciono-komunikacionih tehnologija jer su one, ustvari, preduslov ekonomskog i društvenog razvoja, ali i uslov moći, znanja i kreativnosti. Rukovanje društvenim mrežama postaje važno pitanje za ustanove kulture u poslednjih nekoliko godina, jer je internet postao popularan način komuniciranja za zainteresovane strane kao što su potrošači/korisnici, investitori/sponzori, zaposleni i tradicionalni mediji. Problem koji se najčešće javlja, u današnjem okruženju, jeste curenje informacija u javnost. Putem Intermeta, informacije se na lak način šire u javnost i narušavaju posao, a samim tim dolazi i do bržeg kulminiranja krize. Upravo je to razlog zašto organizacije moraju biti upoznate sa stvarima koje potrošači ili korisnici pišu o njima na društvenim mrežama. Ustanove kulture moraju biti svesne problema koji se mogu dogoditi tokom krize i moraju znati na koji način da pristupe situaciji koja ih može zadesiti. Kombinacija kriznog menadžmenta i drustvenih medija je oblast koja je tek u skorije vreme počela da se proučava, a samim tim traži i vreme za istraživanje. Cilj rada je da se odgovori na pitanje u kojoj meri i na koji način institucije kulture u Srbiji koriste Internet i društvene mreže za rešavanje kriznih situacija; takođe, da se ustanovi da li institucije kuluture nadgledaju aktivnosti konkurencije i da li prate šta ljudi govore o njima na društvenim mrežama; da li institucije kulture imaju jasan i strukturiran plan sa instrukcijama koji se odnosi na to šta uraditi u kriznoj situaciji; da li institucije kulture više koriste tradicionalne medije za komunikaciju sa klijentima nego društvene mreže; da li institucije kulture koriste softver za nadgledanje društvenih mreža; da li institucije kulture imaju formirani tim za odgovaranje na kriznu situaciju i da li imaju odgovorno lice za krizni plan delovanja na društenim mrežama; da li institucije kulture poseduju krizni plan koji uključuje društvene mreže?en
dc.description.abstractSocial media management covers a wide range of businesses, from a computer network consisted of a few locally connected computers to huge and very complex telecommunication networks. It is crucial to recognize that in the internet communication practice the word “management” and its contents imply double meaning, as both business and technological function. Social media management is a system of the procedures which are being used for management of information flow in social media environment. Information and communication technology has not caused the changes we are going through at the moment, although these changes would not have happened without information and communication technology which is an actual prerequisite of economic and social development as well as precondition for power, knowledge and creativity. Social media management is becoming an important issue for cultural institutions in the recent years since the Internet has become a popular method of communication between the “the interested sides” like consumers/users, investors/sponsors, employees and traditional media. The most frequent problem today is the information leak to the public. Information are easily spread publicly through the Internet and this leads to business disruption and faster culmination of the crisis. This is exactly the reason why the organizations must be acquainted with online reviews which the consumers or users have posted about them on social networks. The cultural institutions need to be aware of possible problems which could occur during a crisis and must know how to deal with such a situation when it happens. Combination of crisis management and social media is a field which has recently started being researched and therefore additional time is necessary for a thorough study. The aim of this study is to answer a question to which extent and in what way the cultural institutions in Serbia use Internet and social networks to manage critical situations; likewise, whether such institutions overlook the activities of their competitors and follow what the people “tell” about them on social networks; whether the cultural institutions have clear and precisely structured plan accompanied by instructions which refer to possible solutions in a crisis situation; whether the cultural institutions use more often traditional media for communication with the clients than the social networks; whether the cultural institutions use some software to supervise social networks; whether the cultural institutions have formed an expert team to respond a crisis situation and whether they have a person responsible for crisis action plan on social networks; whether the cultural institutions have already prepared a crisis plan which includes social networks?en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметностиsr
dc.sourceФакултет драмских уметностиsr
dc.subjectkrizni menadžment; menadžment u kulturi; novi mediji; društvene mrežeen
dc.subjectcrisis management; management in culture; new media; social networksen
dc.titleKrizni menadžment i novi mediji: Upotreba društvenih medija u funkciji kriznog menadžmenta institucija kulture u Srbiji od 2012. do 2017. godineen
dc.typedoctoralThesisen
dcterms.abstractВуксановић, др Дивна; Маричић, др Никола; Јевтовић, др Зоран; Мартиноли, др Aна; Ђукић, др Весна; Вићентијевић, Мирослав;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record