Show simple item record

dc.contributor.otherБлажина, Зоран
dc.contributor.otherДавић, Александар
dc.contributor.otherПавловић, Миливој
dc.creatorТерзић, Jадранка
dc.date.accessioned2018-07-09T11:36:01Z
dc.date.available2018-07-09T11:36:01Z
dc.date.issued2018-11-05
dc.date.submitted2018-07-09
dc.identifier.urihttp://www.interaktivnigrad.comen
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/338
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат „Град” интерактивни интернет наратив представља практично и теоријско истраживање које припада дигиталној уметности и кроз које је креиран дигитални интерактивни амбијент. Дигитална технологија је коришћена у процесу дигитализације цртежа и акварела који чине визуелну основу пројекта, а затим кроз реализацију интерактивне платформе и на крају кроз презентацију пројекта. Употребом интерактивног наратива на интернету показано је како визуелне комуникације доприносе вишем нивоу уметничког израза и омогућују гледаоцу јединствен доживљај упознавања града Котора у Црној Гори путем веб–сајта. Град је представљен кроз седам области: историју, легенде, поезију, сакралне објекте, профане објекте, речник и традицију кроз спој интерактивности, интернета, цртежа, колажа, слике, анимације и звука. У пројекту је употребљена основа интерактивног наратива уз помоћ интернета и интерактивности као главних алата у реализацији, и области дигиталне слике, анимације и звука као секундарних медија. Цртежи су у пројекту покренути анимацијском техником и фазирањем и употребом CSS–а и Java Script–а, са циљем да њихово кретање буде неприродно како би се истакла неживост. Звук у пројекту се састоји од употребе преузетих мелодија и семплова који су модификовани и прилагођени одговарајућим цртежима и анимацијама, те је на тај начин појачан и обогаћен утисак који пројекат оставља на гледаоца. Укључивање гледаоца у пројекат путем интеракције представља посебан квалитет у односу на традиционалне уметничке форме, јер гледалац активно учествује у посматрању и остваривању уметничког пројекта уз могућност сопственог избора редоследа ишчитавања целина са текстом пројекта и креира укупан наратив.en
dc.description.abstractThe doctorate art project “Town” an interactive internet narrative, represents a practical and theoretical research which belongs to digital art. It was used as a means to create a digital interactive ambience. Digital technology was employed during the process of digitalisation of drawings and aquarelles, which make a visual basis of the project, and further in the process of the realization of the interactive platform and, finally, presentation of the project. By introducing the interactive narrative on the Ι nternet, it is indicated that visual communication contributes to a superior level of an art expression and provides a unique experience of getting to know Town Kotor, Montenegro, via a website. The town is presented through seven areas: history, legends, poetry, sacral objects, profane objects, vocabulary and tradition through connection of interactivity, internet, drawings, collages, images, animation and sound. The project included the basis of interactive narratives with Internet and interactivity as two main tools in its realization, and digital images, animation and sound as secondary mediums. To animate the drawings the animation technique and phasing, CSS and Java–Script were used so that their movement would seem unnatural in order to emphasize their inanimateness. The sound in the project comprises downloaded melodies and samples modified and adjusted to drawings and animations, which enriches and amplifies the impression to the user. The involvement of a user in the project through an interaction represents its special quality when compared to traditional art forms, because the user takes an active role in observing and accomplishing the art project, being able to determine his/her own order of reading the text of the project and create a complete narrative.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.subjectакварел, анимација, град, дигитална уметност, звук, интерактивна уметност, интернет, колаж, мултимедија, наративна уметност, слика, цртеж.en
dc.subjectaquarelle, animation, town, digital art, sound, interactive art, internet, collage, multimedia, narrative art, image, drawing.en
dc.title„Град” интерактивни интернет наративen
dc.title.alternative“Town” an interactive internet narrativeen
dc.typeotheren
dcterms.abstractBlažina, Zoran; Davić, Aleksandar; Pavlović, Milivoj; Terzić, Jadranka; „Grad” interaktivni internet narativ;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record