Show simple item record

dc.contributor.advisorVeselinović-Hofman, Mirjana
dc.contributor.otherPopović Srdanović, Dubravka
dc.contributor.otherDaković, Nevena
dc.contributor.otherMikić, Vesna
dc.creatorNikolić, Sanela
dc.date.accessioned2018-05-30T13:22:34Z
dc.date.available2018-05-30T13:22:34Z
dc.date.issued2011-12-24
dc.date.submitted2011-06-06
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/316
dc.description.abstractU fokusu istraživanja doktorske disertacije nalazi se problem odnosa između umetničkog i teorijskog rada u okviru tri avangardna sveta umetnosti – Black Mountain College-a, Darmštatskih internacionalnih letnjih kurseva za Novu muziku (Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt) i Tel Quel-a. Teoretizacija fenomena avangarde sprovedena je primenom koncepta teorijske prakse kako je on postavljen u diskursu Luja Altisera. Osnovna teza ovog istraživanja sadržana je u trvrdnjama da je, u odnosu na utvrđene diskurzivne konceptualizacije umetnosti, svaka avangarda ostvarila efekat teorijske prakse ali i da je teorijski rad umetnika bio konstitutivan deo mehanizma svake avangarde, zajednički označitelj međusobno diferentnih avangardnih pojava, te bitan uslov uobličavanja avangarde kao teorijske prakse i prostora odigravanja svojevrsnih epistemoloških preloma. U svetu avangardne umetnosti teorijski rad je imao poseban status koji je bio određen njegovim zastupanjem umetnosti i konkretnog umetničkog rada u procesu, za avangardu, neophodnog posredovanja izme u umetni kog rada i kulturalnih, društvenih referenci i pozicija. Avangardno umetničko delo i avangardna umetnička praksa su zbog svojih posebnosti zahtevali prateća objašnjenja i interpretacije koje su se iskazivale kao autopoetički spisi ili teorije umetnika. Paralelno stvaranju umetničkih dela i istraživanju materijala umetnosti, umetnici avangarde su stvarali i polje napisa o umetnosti koje je delovalo kao preduslov za razumevanje i shvatanje te ‘nove’ umetnosti. Tako su se izvan naučnih, filozofskih i estetičkih kompetencija mišljenja o umetnosti a unutar individualnih ili grupnih praksi istraživanja (u) umetnosti formirala pojedina na polja epistemologije umetnosti. Avangardnom novinom uslovljeni i provocirani pojmovi ‘umetnost’ i ‘teorija’ prestali su da budu granični i međusobno ‘spoljnje’ odnosni, te su postali delovi ontološki dvojakog, u umetničkom i teorijskom radu utemeljenog polja umetničke produkcije. Ukazano je da teorija umetnika nije intencionalno formulisana pre ili prilikom stvaranja dela, već da umetničko delo nastaje u složenim odnosima razlika sa drugim delima i tekstovima kulture. Umetničko i teorijsko se uvek konstituišu u intertekstualnom vidu, a sa uspostavljanjem namernih ili slučajnih relacija sa drugim tekstovima (izvan) umetnosti. Kada je u pitanju međusobno uodnošavanje tri odabrane studije slučaja, odnos između umetničkog i teorijskog rada iskazao se u promenljivim pojedinačnim relacijama, od teorijske prakse kao teoretizacije umetnosti do teorijske prakse kao teoretizacije teksta, kulture i društva. Zapravo, primenom modela intertekstualnosti istaknuto je da avangardno umetničko delo ostvaruje svoje značenje tek u odnosu sa teorijskim radom umetnika (Black Mountain College, Darmštat), dok teorijski rad o umetnosti ima potencijal da ostvari iskorak ka teorijskom tuma enju kulture u celini (Tel Quel). Odabrani svetovi umetnosti – Black Mountain College, Darmštat i Tel Quel – ostvarili su smisao avangardne novine ne samo u pogledu prirode umetničkog materijala, nego i zbog nove uloge i odnosa umetničkog i teorijskog koji se njihovim radom iskazao i uspostavio. Zato što je umetnička i teorijska svest avangardi bila usmerena na demonstriranje radikalnih kritičkih zahvata u postojeće umetničko nasleđe ali i u ideološke kontekstualnosti, avangarde su delovale kao reprezentativni prostori odigravanja transformacije umetnosti kao stvaranja u umetnost kao praksu. Ispoljavanje različitih avangardno orijenisanih umetničkih pokreta, od istorijskih avangardi do postavangardi, značilo je proizvodnju epistemoloških preloma i, u većini slučajeva, narušavanje paradigme umetnosti kao autonomnog područja ljudske delatnosti, umetničkog rada kao stvaranja i umetničkog dela kao ’lepog’ predmeta. Proizvodnost teorije kao društvene prakse je u okviru razmatranih avangardnih umetničkih svetova bila locirana ne samo u trenutak proizvodnje specifičnog umetničkog sveta i obezbeđivanja odgovarajućeg statusa umetničkom radu i umetničkom delu, nego i u trenutak proizvodnje konfrontacija novih i starih saznanja kada se kao proizvod dobijao novi epistemološki model o umetnosti. Ovo je trajno promenilo shvatanje odnosa između umetničkog i teorijskog rada, kao i značaj teorijskog u umetničkom radu, kako u pogledu njihovog potonjeg ispoljavanja u konkretnoj umetničkoj praksi tako i u različitim tumačenjima umetnosti. Bitna uloga teorijskog rada u okviru avangardnih svetova umetnosti fundamentalno je promenila prirodu i smisao rada umetnika kao i odnos između umetnićkog i teorijskog rada u tokovima razvoja zapadne umetnosti modernog doba. Razmatrani avangardni umetnički svetovi ispoljili su se kao reprezentativni primeri neophodnih veza i međusobne zavisnosti umetničkog i teorijskog rada, te uloge teorijskog u konstituisanju umetničkog.en
dc.description.abstractIn the focus of this doctoral dissertation is the problem of the relationship between the artistic and the theoretical work within the three avant-garde art worlds – Black Mountain College, The International Summer Course for New Music Darmstadt (Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt) and Tel Quel. As formulated in the Louis Althusser’s theoretical discourse, the concept of theoretical practice is used for the consideration of the avant-garde art phenomenon. The central claims of this doctoral dissertation are that every avant-garde art practice made the effect of theoretical practice on the discursive set of art conceptualizations and that artist’s theoretical writings were the constitutive part of every avant-garde art mechanism, common signifier for different avant-garde art phenomenon and the substantial element in articulation of the avant-garde as theoretical practice and the field of distinguishing epistemological breaks enactment. In the avant-garde art world the theoretical work had a specific status. This status was determined by the role of theoretical work in the process of, for the avantgarde, necessary mediation between the artistic work and cultural, social references and positions. Because of their specific features, the avant-garde art work and the avant-garde artistic practice demanded the additional explanations and interpretations in the form of auto poetic texts or artist’s theories. Along with the creation of art works and research in the art materials, the avant-garde artists also created the writings about art which were prerequisite for understanding and comprehension of that ‘new’ art. Thus, beyond scientific, philosophical and aesthetics spheres of thinking about art, and within individual or group practices of art research were formed particular fields of epistemology of art. By the avant-garde innovation conditioned and provoked terms ‘art’ and ‘theory’ stopped to be hierarchically ‘separated’ and became the equally important parts of ontological double-nature, in the artistic and theoretical work grounded field of artistic production. It is pointed out that the artist’s theory is not intentionally formulated prior or during the art work creation, but that his work appears within the complex relations of differences between itself and other works and cultural texts. The ‘artistic’ and the ‘theoretical’ are always articulated in the intertextual relations establishing the intended or not intended connections with other texts beyond or within the scope of art. When it comes to the three selected case studies, the relation between artistic and theoretical work appears in different, variable shapes, from the theoretical practice as theorization of art to the theoretical practice as theorization of text, culture and society. Actually, through the use of concept of intertextuality it is emphasized that the avant-garde art work accomplishes its meaning only in relation with the artist’s theory (Black Mountain College, Darmstadt Summer Course), and that the theoretical work about art has a potential to make a step outside the theorizing of art towards theoretical interpretation of other aspects of culture and society (Tel Quel). The selected art worlds – Black Mountain College, Darmstadt Summer Course and Tel Quel – achieved the sense of avant-garde innovation not only in terms of nature of artistic materials but also because of the new role and relations between art and theory which were grounded and shaped by their work. The avant-gardes were the representative enactment spaces of art’s transformation, from the art as creation to the art as practice, because of the typical avant-garde demonstration of radical critical interventions in existing artistic heritage and also in ideological contextualities. Acting out of differently oriented avant-garde movements, from the historical avantgardes to the post avant-gardes, had the meaning of epistemological breaks production, that is, in most cases, the meaning of destruction of the art paradigm as an autonomous sphere of human activity, of the artistic work as creation and of the art work as a ‘beautiful’ piece. Concerning the discussed avant-garde art worlds, productivity of theory as social practice was located not only in the moment of specific art world production and ensuring the appropriate status to the artistic work results, but also in the moment of confrontation of the old and new knowledge about art and the production of new epistemological model of art as a result of that confrontation. This has permanently altered the relations between the artistic and theoretical work comprehension as well as the function of theoretical in artistic work, both in terms of their later manifestation in specific art practice and in the different interpretations of art. The important role of theory within the avant-garde art worlds fundamentally changed the nature and purpose of artist’s work as well as the relations between artistic and theoretical work within the evolution of the western societymodern art. The considered avant-gardes art worlds appeared to be representativeexamples of the necessary links and of the interdependence of the artistic and the theoretical work, thus examples of the role of theory in the constitution of art.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.sourceИнтердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.titleAvangardna umetnost kao teorijska praksa Black Mountain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za Novu muziku i Tel Quelen
dc.title.alternativeThe avant-garde art as theoretical practice – Black Mountain College, The International Summer Course for New Music Darmstadt and Tel Quelen
dc.typedoctoralThesisen
dcterms.abstractВеселиновић-Хофман, Мирјана; Поповић Срдановић, Дубравка; Даковић, Невена; Микић, Весна; Николић, Санела;
dc.contributor.coadvisorŠuvaković, Miodrag


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record