Show simple item record

dc.contributor.advisorVolk, dr Maja
dc.contributor.otherPopović, dr Živko
dc.contributor.otherZec, dr Petar
dc.contributor.otherJanković, dr Aleksandar
dc.contributor.otherMilovanović, dr Aleksandra
dc.creatorKraljačić, mr Dejan Nikolaj
dc.date.accessioned2016-04-27T13:21:22Z
dc.date.available2016-04-27T13:21:22Z
dc.date.issued2016.07.01.
dc.date.submitted2016-04-26
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/134
dc.description.abstractAPSTRAKT Polazeći od mišljenja da postmodernizam, kao stilski i estetski pravac na filmu, nije dovoljno objašnjen - jasno definisan, a pripadnost istom se opet pripisuje brojnim autorima i filmskim ostvarenjima različitih poetika širom sveta, cilj ove disertacije je da utvrdi da li se zaista dogodio vidljivi prelom u filmskom izrazu koji je rezultirao specifičnim filmskim pojavama jedne nove, zajedničke postmodernističke estetike, a koja počinje da se javlja od ranih 1970-ih godina, razdoblju u kojem se prepoznaju i prvi postmodernistički filmovi. Rad najpre istraţuje genezu pojma i osnovna polazišta postmodernističke misli (izlaţući stanovišta najrelevantnijih teoretičara područja) da bi jasno utvrdio karakteristike postmodernističkog umetničkog izraza - konkretno na filmskom planu, a potom ih dovodi u direktnu vezu sa osobenostima filmskog medija i brojnim pojavama tokom njegove istorije, odnosno preispituje ih kroz niz primera aktuelnih autorskih slikopisa koji slove za postmodernističke, pre svega sa američkog i evropskog podneblja gde se na ovu temu i najviše polemisalo. Opseţne analize filmskih strujanja tokom istorije, kao i savremene filmske tendencije, brojni autopoetički iskazi autora i obimna literatura, pokazali su: kako smo sve idejno-estetske koncepte aktuelne danas, u manjoj ili većoj meri, imali prilike da uočimo na filmu do 1970. godine; da sami filmski stvaraoci u sopstvenom radu većinski nisu voĎeni postmodernističkim premisama; kao i prisutnost neutemeljenih stavova dela teorijske misli u domenu (filmske) umetnosti, gde je izvesni broj kritičara pre voĎen izvanfilmskim parametrima vrednovanja, favorizujući sociokulturološki i političko-ekonomski diskurs (neretko posmatrajući iz subjektivnog ugla, čak i ideološki pristrasno) i naročito modernistički film (opet u priličnoj vezi sa preferiranim društvenim kontekstom), negoli objektivnijem i sveobuhvatnijem, stilsko-estetskom i naratološkom procenjivanju. Time su se i polazne hipoteze istraţivanja ispostavile tačnim, dokazujući da postmodernizam na filmu ne sadrţi dovoljno zrelu, koherentnu stilsko-estetsku bazu zbog koje bi se tretirao i legitimno novim, prepoznatljivim filmskim izrazom - pravcem.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметностиsr
dc.sourceФакултет драмских уметностиsr
dc.subjectpostmodernizamsr
dc.subjectfilm nostalgijesr
dc.subjectistorija filmasr
dc.subjectpastišsr
dc.subjectintertekstualnostsr
dc.subjectaistoričnostsr
dc.subjectţanrsr
dc.subjectrimejksr
dc.subjectserijalizacijasr
dc.subjectfragmentarnostsr
dc.subjectnaracija igranog filma.sr
dc.titlePostmodernizam i moderni film sa posebnim osvrtom na period od 1970. godine do danassr
dc.typedoctoralThesisen
dcterms.abstractВолк, др Маја; Зец, др Петар; Поповић, др Живко; Јанковић, др Aлександар; Миловановић, др Aлександра; Краљачић, мр Дејан Николај; Постмодернизам и модерни филм са посебним освртом на период од 1970. године до данас; Постмодернизам и модерни филм са посебним освртом на период од 1970. године до данас;


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record